Nhảy đến nội dung

Publications

Publication /

Trafficking of Women and Children

Human trafficking is considered as a “cause triggering social erosion and collapse, deterioration of human resource of nations; hampering national development; encouraging organized crimes and

Study On Impact Of Climate Change On Agriculture And Food Security

This study is an attempt to underline the plight of poor farming community and their increased food insecurity due to the impact of climate change. The proposed area for the research is located in Ha

Publication /

Quyền Tiếp Cận Đất Của Phụ Nữ Từ Thực Trạng Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại 6 Vùng Phát Triển Của Actionaid Viet Nam

Phụ nữ là lực lượng sản xuất nông nghiệp chính của thế giới, song vì những tập quán và nguyên nhân văn hóa xã hội khác nhau nên phụ nữ lại là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng đói nghèo

Publication /

Where is the balance between trade and development?

This study considers the impact of the dumping of low cost shoes in Vietnamese markets on the livelihoods of workers and the European investigation that seeks to encourage anti-dumping measures to

Publication

Huong Dan Long Ghep Noi Dung Phong Ngua Thiên Tai Va Relect

Haâng nùm, thiïn tai vaâ thaãm hoåa àaä cûúáp ài sinh maång cuãa haâng chuåc ngaân ngûúâi, taân phaá nhiïìu thaânh quaã cuãa nhên loaåi vaâ gêy nïn nhûäng töín thêët khön lûúâng caã vïì vêåt chêët

Migrant Workers in Vietnam

This research report aims to depict working and living conditions from the viewpoint of migrant workers themselves. The findings present a full and nuanced picture of migrants and the industries that

Publication

Annual Reports

ActionAid Vietnam is committed to the welfare of the community it serves. A key part of this commitment is accountability, and annual reports are a small but essential part of ensuring that we are