Nhảy đến nội dung
Front

Huong Dan Long Ghep Noi Dung Phong Ngua Thiên Tai Va Relect

Downloads

Haâng nùm, thiïn tai vaâ thaãm hoåa àaä cûúáp ài sinh maång cuãa haâng chuåc ngaân ngûúâi, taân phaá nhiïìu thaânh quaã cuãa nhên loaåi vaâ gêy nïn nhûäng töín thêët khön lûúâng caã vïì vêåt chêët lêîn tinh thêìn cho nhûäng ngûúâi chõu aãnh hûúãng cuãa noá. Sûác taân phaá cuãa thiïn tai, thaãm hoåa laâ vö cuâng maänh liïåt vaâ thöng thûúâng khi noá àaä xaãy ra thò con ngûúâi khoá coá khaã nùng chöëng cûå laåi àûúåc. Tuy nhiïn, nïëu con ngûúâi biïët trûúác àûúåc nhûäng nguy cú, hiïím hoåa vaâ hiïíu roä vïì nhûäng nguy cú àoá thò con ngûúâi hoaân toaân coá thïí coá nhûäng biïån phaáp phoâng traánh thñch húåp àïí thaãm hoåa khöng xaãy ra hoùåc giaãm búát àûúåc nhûäng töín thêët do noá gêy ra.