Nhảy đến nội dung
Front

Quyền Tiếp Cận Đất Của Phụ Nữ Từ Thực Trạng Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại 6 Vùng Phát Triển Của Actionaid Viet Nam

Downloads

Phụ nữ là lực lượng sản xuất nông nghiệp chính của thế giới, song vì những tập quán và nguyên nhân văn hóa xã hội khác nhau nên phụ nữ lại là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng đói nghèo hơn nam giới. Trên thế giới, cứ bảy trên mười người sống trong cảnh đói là phụ nữ và trẻ em gái. 

Trong những năm qua, Việt Nam luôn được coi là một tấm gương về phát triển và xóa đói giảm nghèo, đưa hàng triệu người thóat nghèo. Tuy nhiên, mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo trong những năm tới vẫn là một thách thức lớn do khỏang cách giàu nghèo ngày một tăng và những bất cập trong phân phối và tiếp cận đất sản xuất và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đối với phụ nữ.