Nhảy đến nội dung

Lâm Hà and Krông Bông residents trained in auditing health services

Social audit on health service quality under the EC4 project

From 26th July to 5th August 2019, activity of "Social audit on health service quality" was held in 5 targeted communes of the EC4 Project in Lam Ha district (Tan Thanh and Dan Phuong communes) and Krong Bong (Dang Kang commune; Hoa Phong and Khue Ngoc Dien). The activity was implemented by the Management Broad of Supporting program for development of Lam Ha District and Krong Bong District, with the financial support of the European Union and the technical support from ActionAid Vietnam.

During this survey, members of the community development group and reproductive health network in 02 districts developed criteria to assess the quality of commune health station services; Identify related monitoring tools to assess the local clinics. Each social audit group has 8-10 members, under the technical support of ActionAid Vietnam has developed the indicators to assess the service quality of commune health stations. After collecting feedback from health workers and local communities, social audit teams discussed the needs and assessments of the people; respect the community's aspirations towards the service providers - commune health stations with the supervision of local authorities.

At the dialogue session on improving the quality of health services, after hearing comments from people's surveys, representatives of local authorities and commune health stations committed to improve services and reach the agreement of action plan.


Từ ngày 26/07/2019 – 05/08/2019, tại 5 xã mục tiêu Dự án EC4 tại huyện Lâm Hà (xã Tân Thanh và Đan Phượng) và Krông Bông (xã Dang Kang; Hòa Phong và Khuê Ngọc Điền) đã triển khai hoạt động khảo sát “Kiểm toán xã hội về chất lượng dịch vụ y tế”. Hoạt động do Ban Quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện Lâm Hà, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện Krông Bông thực hiện, với sự hỗ trợ về tài chính của Liên minh Châu Âu và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức ActionAid tại Việt Nam.

Trong đợt khảo sát này, các thành viên của nhóm phát triển cộng đồng và mạng lưới sức khỏe sinh sản tại 02 huyện đã tiến hành xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ trạm y tế xã; xác định các công cụ giám sát tương ứng sau đó áp dụng vào việc đánh giá trạm y tế tại địa phương. Mỗi nhóm kiểm toán xã hội có từ 8-10 thành viên, dưới sự chỉ dẫn kỹ thuật Tổ chức ActionAid Việt Nam đã xây dựng các chỉ số đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ của trạm y tế xã. Sau khi thu thập thông tin lấy ý kiến đánh giá từ nhân viên y tế và cộng đồng địa phương, các nhóm kiểm toán xã hội thảo luận về mức độ nhu cầu cũng như đánh giá của người dân; ghi nhận những đề xuất nguyện vọng của cộng đồng đến nhà cung câp dịch vụ - trạm y tế xã với giám sát của lãnh đạo chính quyền địa phương.

Tại phiên đối thoại về cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, sau khi nghe những ý kiến lấy từ khảo sát của người dân, đại diện chính quyền và trạm y tế xã đã cam kết sẽ cải thiện dịch vụ đồng thời thống nhất kế hoạch hành động sớm nhất