Skip to main content

ActionAid supports aquaculture training in Tra Vinh City

Woman

Within 2 days, from 7 and 8 September 2019, the Management Board of Supporting Program for Development in Tra Vinh City and the People's Committee of Tra Vinh City organized a training course on “Model of water filtration using aquatic system (water lily)”at clusters 1, 2 of Ward 9 and Kinh Lon hamlet of Long Duc commune, Tra Vinh city. Attending the training were leaders of the People's Committee and Long Duc Commune, members of Women Community Development Groups and households of Ward 9 and Long Duc Commune.

At the training course, participants were provided with the following knowledge: proper techniques to plant and care for water lily to contribute to high economic efficiency and good water filtration. Besides, participants directly involved in the practice of planting 200 meters in length area of water lily to help the environment of the pilot area be improved and cleared.

Ms. Nguyen Thi Thuy, born in 1963, Head of Study Promotion Association, Vice President of Women's Union and Health collaborator, after attending the training course on Aquatic System Model, she shared “I gained more knowledge about a new livelihood model, which helps me and my family to have a better life. I will continue to encourage more people to participate in the implementation of this model, which is both beautifying the landscape and increasing income.”

The activity was funded by ForumSyd and technically supported by ActionAid Vietnam.

Trong 2 ngày (07 - 08/9/2019), Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển thành phố Trà Vinh kết hợp cùng UBND thành phố Trà Vinh đã tổ chức khóa Tập huấn về “Mô hình lọc nước bằng hệ thống thủy sinh (cây bông súng)” tại các khóm 1,2 thuộc phường 9 và ấp Kinh Lớn của xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Tham gia buổi tập huấn có lãnh đạo UBND phường và xã Long Đức, các thành viên nhóm Phụ nữ phát triển cộng đồng và các hộ của phường 9 và xã Long Đức. Hoạt động được tài trợ bởi Tổ chức ForumSyd và hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức ActionAid tại Việt Nam.

Tại khóa tập huấn các học viên đã được giảng viên cung cấp các kiến thức về: kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bông súng đúng cách để góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao và lọc nước tốt. Bên cạnh đó, các học viên đã được trực tiếp tham gia thực hành trồng 200m dài diện tích cây bông súng giúp cảnh quan môi trường khu vực thí điểm mô hình được cải thiện và khai thông.

Chị Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1963 – Chi hội trưởng hội khuyến học ấp, chi hội phó Hội Phụ nữ ấp và cộng tác viên y tế ấp, sau khi tham gia lớp tập huấn Mô hình thủy sinh, chị chia sẻ “Sau khóa tập huấn, tôi đã có thêm kiến thức về một mô hình sinh kế mới, giúp tôi và gia đình có cuộc sống cải thiện hơn, điều này khiến tôi thấy rất phấn khởi. Tôi sẽ tiếp tục vận động thêm nhiều bà con cùng tham gia thực hiện mô hình này vừa làm đẹp cảnh quang mà còn tăng thu nhập.”