Nhảy đến nội dung

ActionAid Vietnam supports training residents of Tra Vinh to keep service providers accountable

training course on “Guidance manual on Economic Literacy & Budget Accountability in Governance (ELBAG)

From July 15th to 20th, 2019, the Management Board of Supporting Program for Development in Tra Vinh city, People’s Committee of Tra Vinh city, with the financial and technical support from ActionAid Vietnam hosted a training course on “Guidance manual on Economic Literacy & Budget Accountability in Governance (ELBAG)”.

3 days from 15th to 17th July 2019, knowledge on governance, transparency, fairness and democracy as well as how to identify public services and monitoring tools were introduced to participants. In addition, participants were trained on household economic analysis, budget analysis, citizen jury, Public Expenditure Supervision (PETS), Citizens Report Cards (CRC), Community Assessment Cards (CSC), Building Service Evaluation Cards and Planning for survey implementation. In 2 days from 18th to 19th July 2019, 12 out of 20 members from the training class were selected to carry out the survey, which was collecting opinions of 60 people in Ward 8 and Ward 9 and representatives of the Tra Vinh Urban Management Department and Tra Vinh Water Supply and Sewerage Joint Stock Company about local public water drainage services. In the afternoon of July 20th, 2019, a workshop on sharing survey results was held. At the workshop, after hearing comments from the residents, representatives of Tra Vinh Urban Management Department and Tra Vinh Water Supply and Sewerage Joint Stock Company responded and committed to improve the services in general and the quality of drainage services in particular in the future.


Từ ngày 15/07/2019 – 20/07/2019, tại thành phố Trà Vinh đã diễn ra hoạt động tập huấn “Phân tích ngân sách và tăng cường trách nhiệm giải trình trong quản trị (ELBAG)”. Hoạt động do Ban Quản lý chương trình hỗ trợ phát triển tỉnh Trà Vinh kết hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh thực hiện, với sự hỗ trợ về tài chính của Quỹ ForumSyd và hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức ActionAid tại Việt Nam.

Trong đó, 3 ngày từ 15-17/07/2019, các thành viên tham gia tập huấn được giới thiệu về các nội dung như quản trị, minh bạch, công bằng và dân chủ cũng như cách xác định các dịch vụ công và các công cụ giám sát tương ứng. Ngoài ra Học viên được làm quen với các công cụ như phân tích kinh tế hộ gia đình, Phân tích ngân sách (Budget analysis), Hội thẩm công dân (Citizen Jury), Giám sát chi tiêu công (PETS), Thẻ báo cáo công dân (CRC), Thẻ đánh giá của cộng đồng (CSC) và Xây dựng thẻ đánh giá dịch vụ và lập kế hoạch triển khai khảo sát. Trong 2 ngày từ 18-19/07/2019, 12/20 thành viên trong lớp tập huấn đã được chọn thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến của 60 người dân tại phường 8 và phường 9 và đại diện Phòng quản lí đô thị Trà Vinh và Công ty cổ phẩn Cấp thoát nước Trà Vinh về dịch vụ công thoát nước tại địa phương. Chiều ngày 20/07/2019 đã diễn ra Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát. Tại hội thảo, sau khi nghe những ý kiến lấy từ khảo sát của người dân, đại diện của Phòng quản lí Đô thị Trà Vinh và Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh đã giải trình và cam kết cải thiện dịch vụ đồng thời thống nhất kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ thoát nước trong thời gian tới.