Nhảy đến nội dung

Representative of ActionAid Sweden's visit to Long Duc commune, Tra Vinh city

Representative of ActionAid Sweden's visit to Long Duc commune, Tra Vinh city

From 10 to 11 December 2019, the Management Board of Supporting Program for Development cooperated with 02 Women Community Development groups (wards 9 and Long Duc) and 03 leaders of 03 project wards/communes ( wards 8, ward 9 and Long Duc commune) organized the ceremony to welcome the representative of ActionAid Sweden, Ms. Mina Emma Lilavati Jhowry and Mr. Dang The Nhan representing ActionAid Vietnam in Tra Vinh City. The visit aimed to understand the actual situation of climate change and disaster prevention at the ward/commune/city level, as well as the role of women in developing disaster prevention and response plans.
During this visit, the delegation met and discussed with local people about disaster prevention at ward/commune/city level and the changes since the Forumsyd project started to be implemented in building plans for prevention and response to natural disasters. At the end of the trip, the delegation visited the model of organic vegetable growing in a net house of 01 households in ward 8.


Ngày 10-11/12/2019 BQL chương trình hỗ trợ phát triển TP.Trà Vinh phối hợp với 02 nhóm Phụ nữ Phát triển Cộng đồng (phường 9 và Long Đức) cùng với 03 lãnh đạo của 03 phường/xã dự án (phường 8, phường 9 và xã Long Đức) tổ chức lễ đón tiếp chuyến thăm và làm việc với Đại diện nhà tài trợ ActionAid Thụy Điển là bà Mina Emma Lilavati Jhowry và ông Đặng Thế Nhân đại diện Actionaid Việt Nam tại TP.Trà Vinh. Chuyến thăm nhằm tìm hiểu tình hình thực tế về BĐKH, công tác phòng chóng thiên tai tại cấp phường/xã/thành phố, cũng như vai trò của phụ nữ trong xây dựng kế hoạch phòng chống và ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
Trong chuyến thăm lần này, đoàn đã gặp gỡ, trao đổi với người dân tại địa phương về công tác phòng chống thiên tai cấp phường/xã/ thành phố và những sự thay đổi từ khi dự án Forumsyd bắt đầu thực hiện trong xây dựng kế hoạch phòng chống và ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Kết thúc chuyến thăm, Đoàn đã đến thăm mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới của 01 hộ tại phường 8.