Nhảy đến nội dung

Organic vegetable livelihood model in Dak Nong province

Organic vegetable livelihood model in Dak Nong province

The organic vegetable livelihood model was funded by ActionAid Vietnam take place in Dak Dro commune of Krong No district, Dak Nong province. The model has supported 20 disadvantaged households in which 60% of whom are women of ethnic minorities. After applying the ActionAid model of organic vegetables, about 20 households have directly benefited from this model. At least VND 10 million (EUR 381.23) is the amount of increased income that all households have. Moreover, the model improved the land quality, and enhanced environmental conditions for biological diversity. Thanks to the series of training courses, people’s awareness of the environment as well as health protection has strengthened.

Mrs. Pham Thi Minh, 52 years old who is a farmer in Exano village, Dak Dro commune, Krong No district, Dak Nong province living with her husband, son, daughter-in-law and 02 grandchildren who are attending kindergarten. All of them are of Khmer ethnic minority.
Ms. Pham Thi Minh shared “It was truly a life-changing experience for our family! We now have 100m2 of an organic garden with various kinds of vegetables such as cabbage, lettuce, spinach and arugula. Each day, we can earn up to VND 100,000 (EUR 3.8) by selling our high-quality, organic vegetable crops. In the last 3 months, the garden generated a profit of VND 9 million (EUR 343), which was a big amount of money for us.”


Mô hình sinh kế rau hữu cơ được ActionAid Vietnam tài trợ và hỗ trợ thực hiện tại xã Đăk Dro, huyện Krong No, tỉnh Đăk Nông. Mô hình này đã hỗ trợ cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó chiếm 60% là phụ nữ dân tộc thiểu số. Sau khi áp dụng mô hình rau hữu cơ của ActionAid, khoảng 20 hộ gia đình đã được hưởng lợi trực tiếp, tăng thêm thu nhập ít nhất 10 triệu đồng một tháng (38,23 EUR). Hơn nữa, mô hình còn cải thiện chất lượng đất, và bảo vệ sự đa dạng sinh học của môi trường. Nhờ có một loạt các khóa đào tạo, nhận thức về bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe của người dân đã được nâng cao.

Bà Phạm Thị Minh, 52 tuổi, là nông dân ở làng Exano, xã Đăk Dro, huyện Krong No, tỉnh Đăk Nông sống cùng chồng, con trai, con dâu và 02 cháu đang học mẫu giáo. Tất cả đều là người dân tộc thiểu số Khmer.
Cô Phạm Thị Minh chia sẻ “Đây thực sự là một trải nghiệm thay đổi cuộc sống cho gia đình chúng tôi! Hiện tại chúng tôi có 100m2 đất hữu cơ với nhiều loại rau như bắp cải, rau diếp, rau bina và rau arugula. Mỗi ngày, chúng tôi có thu nhập tới 100.000 đồng (3,8 EUR) bằng cách bán các loại cây rau hữu cơ chất lượng cao. Trong 3 tháng qua, vườn rau đã tạo ra khoản lãi 9 triệu đồng (343 EUR), đây là một khoản tiền lớn đối với chúng tôi.