Nhảy đến nội dung

Implementing Plastic Free School campaign in 10 schools in Tra Vinh city

Implementing Plastic Free School campaign in 10 schools in Tra Vinh city

On December 13th, 2019, the Management Board of Supporting Program for Development of Tra Vinh City cooperated with the Leader of the Education and Training Department of Tra Vinh City and the School Management Board of 10 schools implementing the Plastic Free School campaign in Tra Vinh City to organize a quarterly review to assess the implementation status and chose 1-3 outstanding student’s initiatives on the solution of reducing plastic waste. At the meeting, participants received a lot of positive and effective feedbacks from each campus implementing the campaign.

Mr. Nguyen Chi Sy - Principal of Kien Thi Nhan Primary School shared: "Before conducting the campaign, the school had built an area to collect plastic waste such as disposable water bottles to sell and use that money for school's activities. But since the campaign, the monthly sales amount from plastic waste has decreased dramatically (about 70%). This shows that the awareness of students has changed positively. Therefore, the school will continue to implement, encourage and mobilize students to stop using plastic products shortly." In the meeting, 3 out of 22 most outstanding initiatives were selected based on the number of selection criteria set by the campaign and the number of vote tickets. Then, these initiatives will go into practice.


Ngày 13/12/2019 BQL chương trình hỗ trợ phát triển TP.Trà Vinh đã phối hợp với lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo TP.Trà Vinh cùng BGH và thầy cô Tổng phụ trách của 10 điểm trường thực hiện chiến dịch trường học không rác thải nhựa tại TP.Trà Vinh tổ chức sơ kết quý nhắm đánh giá tình hình triển khai thực hiện và lựa chọn 1-3 sáng kiến tiêu biểu của các em học sinh về giải pháp thay thế rác thải. Tại buổi làm việc, các thành viên tham gia đã nhận được những phản ánh tích cực hiệu quả từ chiến dịch trên từng điểm trường.

Ông Nguyễn Chí Sỹ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Kiên Thị Nhẫn chia sẻ: “Trước khi thực hiện chiến dịch, nhà Trường có xây dựng góc thu gom rác thải nhựa là những chai nước nhựa sử dụng 01 lần của học sinh để bán phế thải, dùng số tiền bán được sử dụng vào hoạt động của trường. Nhưng từ khi thực hiện chiến dịch tại trường thì số tiền bán ra hàng tháng từ góc thu gom đồ nhựa của trường đã giãm hẳn (khoảng 70%). Từ đó cho thấy nhận thức của học sinh tại trường đã có sự thay đổi tích cực. Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai, tuyên truyền vận động các em dừng hẳn việc sử dụng đồ nhựa trong thời gian tới.”
Buổi làm việc đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn được 3/22 sáng kiến tiêu biểu nhất dựa trên tiêu chí xét chọn mà chiến dịch đề ra. Sau đó sẽ đưa các sáng kiến này đi vào thực tế.