Nhảy đến nội dung

Cow raising model improves people in Dak Nong province's life

Cow raising model improves people in Dak Nong province's life

Along with the success of the organic vegetable model in the value chain program, ActionAid Vietnam provided another sustainable alternative livelihood model which was the cow raising model. The model implemented in 2 communes of Krong No district, Dak Nong province. ActionAid provided 11 households with the funds of VND 12 million 6 hundred to implement the model. After 06 months, the benefited households will repay this amount of funds to the group to let other members borrow it for their family economic development. Thanks to the model of cow raising supported community revolving fund of ActionAid, 100 people gained direct benefit which was improving their income to VND 20 – 40 million per year. Also, this activity has helped these households in bettering their living conditions and income, helping households with children to continue their education.

Mrs. Pham Thi Thom (29 years old) and husband have 3 young children, one of them suffers from cleft lip and cleft palate. Her family is one of the poorest households in Exano village of Dak Dro commune with the annual income is no more than 10 million. After implementing the cow raising model, the situation has been much brighter. Mrs. Thom shared that “First of all, I would like to express my appreciation to the support. We have many children, one of them has a bad cleft palate, therefore, we have to bring him to Ho Chi Minh city several times to take the examination as well as an operation which costs a lot of money. However, with the successful breeding, we have sold 2 cows, received VND 21 million. This amount of money has helped us a lot in buying medicine for my child.”


Tiếp nối sự thành công của mô hình rau hữu cơ trong chương trình chuỗi giá trị, ActionAid Vietnam đã giới thiệu và hỗ trợ người dân thực hiện mô hình sinh kế thay thế bền vững khác là mô hình chăn nuôi bò, triển khai tại 2 xã huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. ActionAid đã cung cấp cho 11 hộ gia đình số tiền 12 triệu 6 trăm ngàn đồng. Sau 06 tháng, các hộ gia đình được hưởng lợi sẽ hoàn trả số tiền này cho nhóm để cho các thành viên khác sử dụng phát triển kinh tế gia đình. Nhờ mô hình quỹ quay vòng cộng đồng được hỗ trợ của ActionAid, 100 người đã cải thiện thu nhập của họ lên 20 - 40 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, hoạt động này đã giúp các hộ gia đình này cải thiện điều kiện sống, giúp các hộ gia đình có trẻ em tiếp tục việc đi học.

Chị Phạm Thị Thơm (29 tuổi) và chồng có 3 con nhỏ, trong số đó có một em bị sứt môi và hở hàm ếch. Gia đình cô là một trong những hộ nghèo nhất ở làng Exano thuộc xã Dak Dro với thu nhập hàng năm không quá 10 triệu. Sau khi thực hiện mô hình chăn nuôi bò, tình hình đã khởi sắc hơn nhiều. Chị Thơm chia sẻ “Trước hết, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ. Chúng tôi có nhiều con, một trong số chúng bị hở hàm ếch, do đó, chúng tôi phải đưa bé đến thành phố Hồ Chí Minh để khám cũng như phẫu thuật, tốn rất nhiều tiền. Tuy nhiên, với việc nhân giống thành công, chúng tôi đã bán được 2 con bò, nhận được 21 triệu đồng. Số tiền này đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc mua thuốc cho con.