Nhảy đến nội dung

A training course on video storytelling skills for Pink Heart group

A training course on video storytelling skills for Pink Heart group

From November 1 to 3, 2019, a training course on video storytelling skills for Pink Heart group was held in Hai Phong city. The training course consisted of 22 members selected from 3 Pink Heart Groups in Hung Dao, Anh Dung and Hai Thanh Wards of Quan Duong Kinh District. The training was supported by lecturer Ho Tuan Anh from VTV6 Youth Television, who has many years of experience and cooperation with ActionAid Vietnam.

Through the training, members learned the problem identification methods, filming skills, scriptwriting skills, and editing skills. After the training, the core members of the Pink Hearts produced video clips reflecting the Social rights issues of women migrant workers and the participation in related activities and advocacy.

Ms. Vu Thi Tin, the oldest member of the group participating in many of the organization's programs in previous years, excitedly said: “I am very happy when access to new technology, even with high age, I still want to learn 4.0 technology so that I don’t lag behind the young people. And as a leader of the group, I find it very good to make these videos. In my area, there are many cases with difficult circumstances if continuing to develop making this video will help them access loans and programs of organizations supporting the poor like ActionAid more easily. Thank you very much to the teachers and the organizers."

This activity is within the framework of the project "Promoting Global Social Rights for Migrant Women Workers in Vietnam" in Hai Phong and Ho Chi Minh City. The project is supported by ActionAid Vietnam and Aid for Social Protection Program Foundation (AFV) and Rosa Luxumburg Stiftung (RLS). The project focuses on promoting the implementation of Social Rights on health care, housing and kindergartens for children from 6 to 18 months in Ho Chi Minh City and Hai Phong as well as other provinces in Vietnam.


Từ ngày 1-3/11/ 2019, tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra buổi tập huấn về kỹ năng kể chuyện qua phim cho nhóm Trái Tim Hồng. Buổi tập huấn bao gồm 22 thành viên - là những thành viên được lựa chọn từ 3 nhóm Trái Tim Hồng thuộc 3 phường Hưng Đạo, Anh Dũng, Hải Thành của Quận Dương Kinh. Buổi học dưới sự hỗ trợ của giảng viên Hồ Tuấn Anh đến từ Truyền hình Thanh niên VTV6, người đã có nhiều năm kinh nghiệm và hợp tác với tổ chức ActionAid Việt Nam.

Các thành viên thông qua buổi học đã nắm được các phương pháp xác định vấn đề, kỹ năng quay phim, kỹ năng biên kịch, dựng phim. Sau khóa tập huấn, các thành viên nòng cốt của các Trái tim hồng sản xuất các video clip phản ánh về vấn đề Quyền xã hội của lao động nữ di cư và tham gia các hoạt động, vận động chính sách liên quan.

Cô Vũ Thị Tin, thành viên nhiều tuổi nhất nhóm,và đã từng tham gia rất nhiều chương trình của tổ chức những năm về trước, hào hứng kể: “Cô rất vui vì được tiếp cận với công nghệ mới, học hỏi công nghệ để không tụt hậu quá nhiều so với giới trẻ. Và là 1 nhóm trưởng cụm của khu, cô thấy làm những video này rất hay. Tại khu cô có nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nếu phát triển theo cách làm video này sẽ giúp cho họ tiếp cận với các vốn vay và các chương trình của những tổ chức hỗ trợ cho người nghèo giống như ActionAid dễ dàng hơn. Cô rất cảm ơn thầy giáo và ban tổ chức."

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy Quyền xã hội toàn cầu cho lao động nữ di cư tại Việt Nam” tại TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh do ActionAid Việt Nam và Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Rosa Luxumburg Stiftung (RLS) hỗ trợ. Dự án tập trung thúc đẩy việc thực hiện Quyền xã hội về chăm sóc sức khỏe, nhà ở và nhà mẫu giáo cho trẻ từ 6 – 18 tháng tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng cũng như các tỉnh khác ở Việt Nam.