Nhảy đến nội dung

A training course on Participatory Vulnerability Analysis (PVA)

A training course on Participatory Vulnerability Analysis (PVA)

From 16 to 21 November 2019, ActionAid Vietnam cooperating with Community Knowledge Center (CKC) organized a training course on Participatory Vulnerability Analysis (PVA). The training was conducted by Mr. Gyan Bahadur Adhikari, Managing Director of the Institute of Frontier Studies (IFS). The aim of the training is to increase the knowledge and skills of the staff in assessing the vulnerability of the communities, thereby to develop activities and plans which are more suitable and increase their participation even more. The staff also took part in a field trip to Lac Binh Village, Thach Binh Commune, Nho Quan Dictrict, Ninh Binh Province to practice PVA tools with the participation of the people in the locality on the 20th of November.


Từ ngày 16 – 21/11/2019, tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) đã phối hợp cùng Trung tâm Tri thức Cộng đồng - CKC tổ chức khóa tập huấn “Công cụ đánh giá tính tổn thương có sự tham gia (PVA)” cho cán bộ chương trình, tài chính và huy động nguồn lực của tổ chức, với sự giảng dạy của Ông Gyan Bahadur Adhikari – Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu IFS. Khóa tập huấn nhằm giúp các cán bộ AAV trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình đánh giá mức độ tổn thương của cộng đồng, từ đó thiết kế các hoạt động và kế hoạch phù hợp và phản ánh đúng nhu cầu cũng như tăng cường sự tham gia của người dân hơn. Các học viên đã có một chuyến đi thực địa để thực hành các công cụ PVA với sự tham gia của người dân tại xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình trong ngày 20/11.