Nhảy đến nội dung

Training course on "Child rights” for pupils at An My 1 and An My 2 Primary School of An My commune

Training course on "Child rights” for pupils at An My 1 and An My 2 Primary School of An My commune

In the last two days, 21-22 September, 2019, The Management Board of Supporting Program for Development of Ke Sach district organized a training course on "Child rights” for pupils at An My 1 and An My 2 Primary School of An My commune with the participation of 30 pupils (15 boys and 15 girls). The training course provided them knowledge about 4 basic groups of child rights including: Rights To Live, Rights To Be Protected, Rights To Developing, and Rights To Participate. During the training course, the instructor taught children how to share the knowledge they have learned with friends, teachers and family members. After the training, they were able to use their knowledge and skills and share the learned knowledge with friends and relatives.
Huynh Ngoc Han - a pupil of grade 4 of An My 2 Primary School said: “When attending the training course, I felt very interested and helpful. I have been informed about the rights that all children can enjoy, things that my friends and I have never known before. After listening to Mr. Hai introducing the lesson, we were able to practice in a group and participate in some useful games. I will share it with my friends, teachers, and family about the things I learned today.”

The activity is funded by ActionAid Vietnam.


Trong hai ngày 21 - 22/9/2019 vừa qua, BQL Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Kế Sách đã tổ chức Tập huấn “Kiến thức về Quyền trẻ em” cho học sinh tại 2 trường Tiểu học An Mỹ 1 và An Mỹ 2 thuộc xã An Mỹ với sự tham gia của 30 em học sinh (15 nam và 15 nữ). Lớp tập huấn cung cấp cho các em kiến thức về 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em bao gồm: Quyền được sống còn, Quyền được bảo vệ, Quyền được phát triển và Quyền được tham gia. Tại đây, giảng viên đã hướng dẫn cho các em cách chia sẻ lại các kiến thức đã học cho bạn bè, thầy cô và người thân trong gia đình. Sau khi kết thúc tập huấn, các em đã có khả năng áp dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn và chia sẻ các kiến thức học được tới bạn bè và người thân.

Em Huỳnh Ngọc Hân – học sinh lớp 4 trường Tiểu học An Mỹ 2 chia sẻ: “Khi tham gia lớp tập huấn con cảm thấy rất thích và bổ ích. Con được các cô chú phổ biến về những Quyền mà tất cả trẻ em được hưởng, những điều mà con và các bạn chưa từng được biết trước đây. Sau khi nghe thầy Hải giới thiệu về bài học thì chúng con đã được thực hành nhóm với nhau và được tham gia các trò chơi rất vui. Con sẽ về chia sẻ lại cho bạn bè, thầy cô và gia đình về những điều con được học ngày hôm nay.”

Hoạt động được tài trợ từ Tổ chức ActionAid Việt Nam.