Nhảy đến nội dung

Training for Budget Planning 2020 and Monitoring & Evaluation Online

Training for Budget Planning 2020 and Monitoring & Evaluation Online

From 27 to 30 August 2019, the workshop "Training for Budget Planning 2020 and Monitoring & Evaluation Online (MnEOnline)" was held at ActionAid Vietnam office (AAV). That training course with the participation of Ms. Hoang Phuong Thao – Country Director of ActionAid Vietnam, Ms. Chu Thi Ha - Program Director AAV, Ms. Nguyen Thi Hoa – Operations Director AAV, Mr. Dang The Nhan - Program Coordinator AAV and all members of the Management Board of Supporting Program for Development in the ongoing AAV project areas. There are also some special guests from organizations that are AAV's long-time partners. This is an activity organized by AAV every year to update new knowledge for stakeholders on activity plans, budgeting for activities and methods of program evaluation.


Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 8 năm 2019, hoạt động “Tập huấn Lập Kế hoạch Ngân sách năm 2020 và Sử dụng Phần mềm Quản lý Đánh giá Chương trình (MnEOnline)” đã được diễn ra tại văn phòng Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV). Khóa tập huấn có sự tham gia giảng dạy của Bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Việt Nam, Bà Chu Thị Hà – Giám đốc Chương trình AAV, Bà Nguyễn Thị Hòa – Giám đốc Tài chính và Tổng hợp AAV, Ông Đặng Thế Nhân – Điều phối viên Chương trình AAV cùng toàn thế các thành viên trong Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển tại các vùng dự án AAV đang triển khai. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một số khách mời đặc biệt đến từ các tổ chức là đối tác lâu năm của AAV. Đây là hoạt động được AAV tổ chức hàng năm nhằm cập nhật kiến thức mới cho học viên trong các bước lên một kế hoạch hoạt động, lập ngân sách cho hoạt động và phương pháp đánh giá chương trình.