Nhảy đến nội dung

launching ceremony to establish the "Education and Community Development (Reflect)" group in Cay Sop hamlet, Ke Thanh commune

 launching ceremony to establish the "Education and Community Development (Reflect)" group in Cay Sop hamlet, Ke Thanh commune

On November 27, 2019, the Ke Sach Management Board of Supporting Program for Development coordinated with Ke Thanh People's Committee held a launching ceremony to establish the "Education and Community Development (Reflect)" group in Cay Sop hamlet, Ke Thanh commune, Ke Sach District, Soc Trang province, supported by ActionAid Vietnam. Join a group consisted of 17 members who are women outside the school-age range, who have limited cognition, illiteracy or weak or poor literacy. The members were guided by the team member of the Reflect group, who helped them a way to read and write through the alphabet and calculate numbers to improve their cognitive ability and literacy. Also, participants were equipped with some basic knowledge about Women's Rights, Civil Rights in the community, livelihoods and other related issues based on the needs of the people. Thereby, creating a healthy, voluntary and enthusiastic lifestyle to participate in social and cultural activities in the community in the area.

Ms. Thach Thi Thu Ha, a Khmer ethnic minority (55 years old) shared: “When the local authorities came to encourage to join the Education and Community Development group, I was very vague and afraid to participate because self-deprecating as I am illiterate, but when I came and was informed by the Project staff how the group works, I enjoyed and agreed to participate to help myself and improve family life. At the same time, we will mobilize more women who are illiterate in the early days to join more.”


Ngày 27/11/2019, BQL Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Kế Sách phối hợp với UBND xã Kế Thành đã tổ chức lễ ra mắt thành lập nhóm “Giáo dục với phát triển cộng đồng (Reflect)” tại ấp Cây Sộp, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng do tổ chức ActionAid Việt Nam hỗ trợ. Tham gia nhóm gồm có 17 thành viên là phụ nữ ngoài độ tuổi phổ cập còn hạn chế về nhận thức, mù chữ hoặc khả năng đọc viết còn yếu, kém. Các thành viên đã được hướng dẫn viên nhóm Reflect chia sẻ về cách cách đọc, viết thông qua bảng chữ cái và tính toán các con số nhằm cải thiện khả năng nhận thức và xóa mù chữ cho họ. Bên cạnh đó, các học viên còn được trang bị thêm một số kiến thức cơ bản về Quyền phụ nữ, Quyền công dân trong cộng đồng, sinh kế và các vấn đề liên quan khác dựa theo nhu cầu của học viên tại nơi mà họ đang sinh sống. Qua đó, tạo nên một lối sống lành mạnh, tự nguyện, hăng hái tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội tại cộng đồng trên địa bàn.

Cô Thạch Thị Thu Hà, người dân tộc Khmer (55 tuổi) chia sẻ: “Khi được chính quyền địa phương đến vận động tham gia vào nhóm Giáo dục với phát triển cộng đồng, tôi rất mơ hồ và ngại tham gia vì cũng hơi tự ti do không biết chữ nhưng khi đến và được cán bộ Dự án truyền đạt cách thức hoạt động của nhóm thì tôi rất thích và đồng tình tham gia để giúp ích cho bản thân và cải thiện cuộc sống gia đình. Đồng thời sẽ vận động thêm các chị em phụ nữ trong sớm không biết chữ cùng tham gia thêm.”