Nhảy đến nội dung

Introducing workshop on "Participatory Guarantee System (PGS)" in agriculture and agricultural organic products

Introducing workshop on "Participatory Guarantee System (PGS)" in agriculture and agricultural organic products

On 8th November, 2019, the Krong No Management Board of Supporting Program for Development organized an introducing workshop on "Participatory Guarantee System (PGS)" in agriculture and agricultural organic products. The workshop attracted the participation of Representative of Agricultural Division and Representative of Safe Agricultural Production Hoa Hung Cooperative, Krong No district. Members of the PGS group, Dak Dro commune introduced the method to grow vegetables organically, shared the ongoing advantages and disadvantages. Thereby, Hoa Hung Cooperative provided participants with guidance on technical and output sources for products.

Mr. Nguyen Van Tinh (60 years old) residing in Buon K62, Dak Dro commune shared “With the support on technical training and building net-house model is funded by ActionAid Vietnam, my vegetable product has less pest and diseases. When raining, vegetable are not crushed and rotted, which show the differences between vegetables grown inside and outside the net house, thank the project for helping families to improve their economy.”


Ngày 08 tháng 11 năm 2019, BQL chương trình hỗ trợ phát triển Huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội Thảo giới thiệu về “hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS)” trong nông nghiệp và các sản phẩm từ nông nghiệp hữu cơ. Hội thảo với sự tham gia của Đại diện Phòng nông nghiệp và Hợp tác xã SX KD nông nghiệp an toàn Hoà Hưng, huyện Krông Nô. Các thành viên của nhóm PGS xã Đắk Drô đã giới thiệu về Phương pháp chăm sóc rau chuyển đổi hữu cơ, chia sẻ những khó khăn thuận lợi đang diễn ra. Qua đó, người tham gia nhận được sự hướng dẫn thêm về kỹ thuật và nguồn ra cho sản phảm từ HTX Hòa Hưng.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh (60 tuổi) trú tại Buôn K62 xã Đắk Drô chia sẻ “Với hỗ trợ về tập huấn kỹ thuật và hỗ xây dựng mô hình nhà lưới từ dự án do tổ chức ActionAid Việt Nam tài trợ, sản phẩm rau nhà tôi đã ít sâu bệnh, mưa lớn rau không bị dập và thối, rau trồng trong nhà lưới và ngoài nhà lưới có sự khác biệt về hiệu quả, cảm ơn dự án đã giúp gia đình cải thiện được kinh tế hơn so với trước kia”.