Nhảy đến nội dung

Establishing a Reflect group in Long Dien Dong commune

On November 7, 2019, the Dong Hai Management Board of Supporting Program for Development cooperated with the People's Committee of Long Dien Dong commune organized the launching event of establishing a Reflect group in Long Dien Dong commune.

On November 7, 2019, the Dong Hai Management Board of Supporting Program for Development cooperated with the People's Committee of Long Dien Dong commune organized the launching event of establishing a Reflect group in Long Dien Dong commune. The activity is supported by ActionAid Viet Nam. There were 14 members of this group who are residents, young people, and women who are limited cognition, illiteracy or weak or poor literacy. Participants will be taught by the Reflect source staff about how to recognize numbers, the alphabet, and how to read and write to improve their cognitive ability and literacy. Also, participants will be equipped with some basic knowledge about Women's Rights, Civil Rights in the community, livelihoods and other related issues based on the needs of the students in their current living location. Thereby, creating a healthy lifestyle, voluntarily, enthusiastically participating in social and cultural activities in the community in the area, strengthening health through community activities.
Ms. Nguyen Ut Tam (54 years old) shared after attending the training class: “After being encouraged by the local authorities, I joined the Reflect group. Here I can exchange and learn skills from many different people. My job is growing vegetables, at night I will practice writing and reading. I hope that through this group of classes I will gain more useful knowledge, capacity building, and health promotion.”


Ngày 07/11/2019, BQL huyện Đông Hải phối hợp với UBND xã Long Điền Đông đã tổ chức lễ ra mắt và thành lập thêm 01 nhóm Giáo dục với phát triển cộng đồng (Reflect) tại xã Long Điền Đông do tổ chức ActionAid Việt Nam hỗ trợ. Tham gia nhóm này có 14 thành viên là người dân, thanh niên và phụ nữ ngoài độ tuổi phổ cập còn hạn chế về nhận thức, mù chữ hoặc khả năng đọc viết còn yếu, kém. Các thành viên sẽ được cán bộ nguồn Reflect hướng dẫn giảng dạy về cách nhận biết con số, bảng chữ cái, cách đọc, viết để cải thiện khả năng nhận thức và xóa mù chữ cho họ. Bên cạnh đó các học viên sẽ được trang bị thêm một số kiến thức cơ bản về Quyền phụ nữ, Quyền công dân trong cộng đồng, sinh kế và các vấn đề liên quan khác dựa theo nhu cầu của học viên tại nơi mà họ đang sinh sống. Qua đó, tạo nên một lối sống lành mạnh, tự nguyện, hăng hái tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội tại cộng đồng trên địa bàn, tăng cường sức khỏe thông qua các hoạt động cộng đồng.
Cô Nguyễn Út Tám (54 tuổi) chia sẻ sau khi tham gia lớp tập huấn: “Sau khi được chính quyền địa phương vận động tôi đã tham gia nhóm Giáo dục với phát triển cộng đồng. Tại đây tôi được giao lưu và học hỏi kỹ năng từ nhiều người khác nhau. Hàng ngày công việc của tôi là trồng trọt rau màu, tối về tôi sẽ ngồi luyện viết và đọc thêm. Tôi hi vọng thông qua nhóm lớp học này tôi sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích, nâng cao năng lực và tăng cường sức khỏe.”