Nhảy đến nội dung

"Dialogue at city level" for 100 factory workers onsexual harassment at work.

"Dialogue at city level" for 100 factory workers on sexual harassment at work.

On December 11, 2019, the Management Board of Supporting Program for Development of Hai Phong city cooperated with the Union of Jasan company to organize a "Dialogue at city level" for 100 factory workers on the topic of sexual harassment at work.
The discussion led by the management board and guests were representatives of the Hai Phong Department of Labor, Invalids and Social Affairs, Women's Union of Hai Phong city, Hai Phong Economic Zone Trade Union, Labor Union, and Law Association. Delegates, in turn, answered questions raised by workers.
This is also the first dialogue under the project "Initiative to end gender violence for workers in garment industry" funded by GFW and ActionAid, to raise workers’ voice, improve the capacity and rights of workers and consult for related departments in the city to create appropriate support policies for workers.


Ngày 11/12/2019, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển thành phố Hải Phòng đã phối hợp với công đoàn công ty Jasan tổ chức “Đối thoại cấp thành phố” cho 100 công nhân của nhà máy về chủ đề quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc.
Buổi thảo luận dưới sự chủ trì của ban quản lý và khách mời là đại biểu của Sở Lao động thương binh, xã hội Hải Phòng, Hội Phụ nữ thành phố, Công đoàn khu Kinh tế Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và Hội luật gia Hải Phòng. Các đại biểu lần lượt trả lời những thắc mắc mà công nhân đưa ra.
Đây cũng là cuộc đối thoại đầu tiên trong khuôn khổ dự án "Sáng kiến chấm dứt bạo lực giới cho công nhân trong ngành may mặc" do tổ chức GFW và tổ chức ActionAid tài trợ, với mục đích để công nhân nói lên tiếng nói của họ, nâng cao năng lực và quyền của công nhân lao động và cũng là những cơ sở tham vấn để các ban ngành trong thành phố đưa ra những chính sách hỗ trợ phù hợp đối với công nhân lao động.