Nhảy đến nội dung

Contest on raising public awareness on disaster prevention and climate change adaptation

Contest on raising public awareness on disaster prevention and climate change adaptation

In the past days of 22, 23 & 26/11/2019, the Ke Sach Management Board of Supporting Program for Development cooperated with Irrigation Department of Soc Trang Province, Ke Sach District Culture and Sports Division and People's Committee of 3 communes which were Ke Thanh, An My and Thoi An Hoi organized a Contest on raising public awareness on disaster prevention and climate change adaptation for the community under the form of theatricalization, supported by ActionAid Vietnam. The contest consisted of 3 main parts including Exploring knowledge; Understanding teammates & Performing plays. Through the contest, viewers learned about the basic knowledge of Disaster Prevention and Climate Change Adaptation for the community.
Ms. Thach Thi Sang (Khmer ethnicity, 52 years old) – member of Women's Union Association of Bung Tuc hamlet, Ke Thanh commune, Ke Sach District, Soc Trang province shared: “Participating in the activities of the contest such as designing, practicing the plays, reviewing knowledge, performing about the content of Disaster Mitigation and Climate Change Adaptation helped me be more confident, master and understand better the knowledge. Thanks to the contest, I will have sufficient ability to share with the community through local meetings thereby helping to reduce the damage caused by natural disasters and climate change.”


Trong các ngày 22, 23 & 26/11/ 2019 vừa qua, BQL Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Kế Sách phối hợp với Chi Cục Thủy Lợi tỉnh Sóc Trăng, Phòng Văn hóa – Thể thao huyện Kế sách và UBND 3 xã dự án: Kế Thành, An Mỹ và Thới An Hội đã tổ chức Hội thi nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai và thích ứng với Biến đổi khí hậu cho cộng đồng bằng hình thức Sân khấu hóa do tổ chức ActionAid Việt Nam hỗ trợ. Hội thi gồm 3 phần thi chính bao gồm: Tìm hiểu kiến thức; Hiểu ý đồng đội & Diễn kịch/tiểu phẩm. Thông qua hội thi, người xem được cung cấp các kiến thức cơ bản về nội dung Phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và thích ứng Biến đổi khí hậu cho cộng đồng.
Cô Thạch Thị Sang (Dân tộc Khmer, 52 tuổi) – Thành viên Chi hội Phụ nữ ấp Bưng Túc, xã Kế Thành, huyện Kế Sách , tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: “Khi được tham gia vào các hoạt động của Hội thi như xây dựng, tập luyện tiểu phẩm, ôn luyện kiến thức, thi diễn về Phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và thích ứng Biến đổi khí hậu giúp bản thân tự tin hơn, nắm vững và hiểu sân hơn các kiến thức trên và từ đó có đầy đủ khả năng chia sẻ lại cho cộng động thông qua các cuộc hội họp tại địa phương từ đó giúp góp phần giảm thiệt hại do thiên tai và Biến đổi khí hậu gây ra.”