Nhảy đến nội dung

Communication workshop on “Guiding knowledge and skills to prevent violence and sexual abuse for children at school"

communication workshop on “Guiding knowledge and skills to prevent violence and sexual abuse for children at school"

On November 4, November 23, December 6 and December 7, the Management Board of Supporting Program for Development coordinated with the School Management Boards of Tam Son, Quan Ba, Dong Ha and Can Ty schools organized a communication workshop on “Guiding knowledge and skills to prevent violence and sexual abuse for children at school". The activity received funds from ActionAid Vietnam.
The communication session had the participation of leaders of People's Councils, People's Committees, commune Youth unions, School administrators, teachers, students, and parents. The knowledge and skills of preventing violence and sexual abuse were transmitted through the Drawing and giving a presentation on messages about preventing child sexual abuse; Plays competition; Games about the fast eye, quick hand, quick idea. With enthusiastic participation, after the communication session, the students confidently projected their voices and their skills to prevent sexual violence, strengthened their awareness of child's rights especially for children from ethnic minorities and disadvantaged groups. In terms of the School Management Boards, they expressed their views to improve the quality of education and committed to protecting students from sexual abuse at school.


Trong 04 ngày 22/11, 23/11, 06/12, 07/12, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Quản Bạ phối hợp với Ban Giám hiệu các trường Tam Sơn, Quản Bạ, Đông Hà, Cán Tỷ tổ chức hoạt động “Truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục cho trẻ em tại trường học”. Hoạt động được tài trợ bởi tổ chức ActionAid Việt Nam.
Buổi truyền thông có sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, UBND xã, đoàn thanh niên xã, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Các nội dung và kỹ năng về phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục đã được truyền tải qua các hoạt động Vẽ và thuyết trình về thông điệp phòng chống xâm hại tình dục trẻ em ; Thi tiểu phẩm văn nghệ; Tổ chức trò chơi nhanh mắt, nhanh tay, nhanh ý. Với sự tham gia nhiệt tình và sôi nổi, sau buổi truyền thông, các em học sinh đã mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình cũng như có những kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại tình dục, nhận thức về quyền trẻ em đặc biệt là các trẻ em thuộc nhóm dân tộc thiểu số, nhóm thiệt thòi. Về phía nhà trường, Ban giám hiệu đã thể hiện các quan điểm nhằm cải thiện chất lượng giáo dục và cam kết bảo vệ các em học sinh khỏi các hành vi xâm hại tình dục tại trường học.