Nhảy đến nội dung

Annual Partnership Meeting 2019

Annual Partnership Meeting 2019

From 25 to 28 November, 2019 in Dak Nong province, ActionAid Vietnam (AAV) in cooperation with the Aid for social protection program Foundation Vietnam (AFV) and Local Rights Programs organized the 2019 Annual Partnership Meeting (APM). This is an annual event between AAV, AFV and provincial and district partners from 11 provinces across the country with the aim of providing opportunities information sharing, enhancing dialogue, and improving the quality of management of local development projects and programs with partners.

This year, in addition to the usual management issues, AAV and its partners focused on a number of new content, including successful livelihoods models of the Local Rights Program (LRPs) such as the water hyacinth weaving and bee keeping models at Nho Quan district. This forum also discussed and shared on the achievements and experiences of the LRP's program activities as well as the support AAV / AFV provided to implement the program priorities. On 27 November, the participants took part in the field trip to visit the organic vegetable growing model and the revolving fund model to support cow raising youth groups at Dak Dro commune.


Từ ngày 25/11 – 28/11/2019, ActionAid Việt Nam (AAV) phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và lãnh đạo các Chương trình Hỗ trợ Phát triển đã tổ chức Cuộc họp Ban Quan hệ Đối tác thường niên năm 2019 tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Đây là sự kiện thường niên giữa AAV, AFV và các đối tác cấp tỉnh và cấp huyện từ 11 tỉnh thành trên cả nước, nhằm tạo cơ hội chia sẻ thông tin, tăng cường đối thoại và nâng cao chất lượng công tác quản lý các dự án và chương trình phát triển tại địa phương với các đối tác.

Tại diễn dàn năm nay, bên cạnh các vấn đề quản lý thường lệ, AAV và các đối tác sẽ tập trung vào một số nội dung mới, trong đó có giới thiệu những mô hình sinh kế thành công của các Chương trình Hỗ trợ Phát triển như mô hình đan bèo bồng và nuôi ong tại huyện Nho Quan. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng đã thảo luận, chia sẻ về thành tựu và kinh nghiệm trong hoạt động chương trình của các LRP cũng như những hỗ trợ cần AAV/AFV cung cấp để thực hiện ưu tiên chương trình. Trong ngày 27/11, các Đại biểu đã có chuyến thăm mô hình rau hữu cơ và mô hình vốn quay vòng hỗ trợ nhóm thanh niên nuôi bò tại xã Đắk Drô.