Nhảy đến nội dung

ActionAid Vietnam attends 10th anniversary of Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Asia

Mrs. Hoang Phuong Thao, ActionAid Vietnam's Country Director (second to the right)

On May 13, 2019, representatives of ActionAid Vietnam attended a conference celebrating the 10th anniversary of Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Asia with the theme "Achievements & future prospects".

The Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), one of the six major political foundations in Germany, works with the aim of supporting its partners from developing countries to fight for social justice, increase community participation and economic development of their countries. RLS Southeast Asia has been supporting projects and activities aimed at equity, sustainable development of society, economy and ecology in Vietnam. ActionAid Vietnam and Aid for social protection program Foundation Vietnam (AFV), with the support of RLS, has successfully implemented the first year of the project "Promoting global social rights for women migrant workers".

The Conference included sessions discussing "Social Justice", "Change of ecological society" and “Future Perspectives on ASEAN”.

Ms. Hoang Phuong Thao, Country Director of ActionAid Vietnam, delivered a presentation on “Social rights for internal women migrant workers in Vietnam – a note for policy makers and NGO actors in ASEAN”. According to the research report on "Social rights for women migrant workers in Vietnam" conducted by the Department of Social Assistance and Aid for social protection program Foundation Vietnam (AFV) in November 2018, there were 42.6% of female migrant workers having difficulties in accessing housing services, and 97.9% of informal workers having no social insurance. Ms. Thao emphasized that even though ASEAN is a region of 10 different countries, the struggle of migrant workers is a shared issue and a regional policy is needed.

----------

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, đại diện của ActionAid Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Asia với chủ đề "Những thành tựu & triển vọng tương lai".

Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) là một trong sáu quỹ chính trị của Đức có nhiệm vụ hỗ trợ đối tác đến từ các nước đang phát triển với mục đích đấu tranh cho công bằng xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và phát triển kinh tế của đất nước họ. RLS Đông Nam Á (RLS SEA) đã hỗ trợ các dự án và hoạt động nhằm mục đích hướng tới công bằng, phát triển xã hội bền vững, kinh tế và sinh thái tại Việt Nam. ActionAid Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), với sự hỗ trợ của RLS, đã thực hiện thành công hoạt động năm đầu của dự án "Thúc đẩy quyền xã hội toàn cầu cho lao động nữ di cư taị Việt Nam”.

Hội thảo đề cập và thảo luận về các chủ đề "Công bằng xã hội", "Thay đổi xã hội sinh thái" và “Triển vọng tương lai tại ASEAN”.

Tham dự sự kiện này, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện của ActionAid Việt Nam (AAV) đã có bài phát biểu về chủ đề “Quyền xã hội của lao động nữ di cư từ nông thôn đến thành thị tại Việt Nam - một số lưu ý cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức phi chính phủ trong khối ASEAN”. Theo báo cáo nghiên cứu “Quyền an sinh xã hội của lao động nữ di cư tại Việt Nam” do Cục Bảo trợ Xã hội cùng Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) thực hiện vào tháng 11 năm 2018 cho thấy có tới 42.6% nữ lao động di cư gặp khó khăn về chỗ ở, và 97.9% lao động phi chính thức không có bảo hiểm xã hội. Bà Thảo nhấn mạnh dù ASEAN gồm 10 quốc gia khác nhau nhưng những khó khăn và thách thức mà nhóm lao động di cư gặp phải đều là vấn đề chung của khu vực và việc đưa ra một hệ thống chính sách cấp khu vực để giải quyết vấn đề này là hoàn toàn cần thiết.