Nhảy đến nội dung

ActionAid Vietnam attended the 4th Convention of Viet Nam Peace and Development Foundation

ActionAid Vietnam attended the 4th Convention of Viet Nam Peace and Development Foundation

On 26 October 2019, Ms. Hoang Phuong Thao - Country Director of ActionAid Vietnam attended the 4th Convention of Viet Nam Peace and Development Foundation. At the meeting, leaders of VPDF reviewed the Foundation's activities during 2013-2019 and identified the strategy and elected the candre for period 2019-2024.
Viet Nam Peace and Development Foundation is an non-governmental organization working for peace, national independence, democracy and social progress, for equitable and sustainable developmen. Since its foundation in 2003, it has worked with organizations and individuals inside and outside Vietnam for sponsoring or joining activities in the fields of people-to-people diplomacy, research and information, and other economic, social and cultural activities related to issues of peace and development. ActionAid Vietnam is one of the non-governmental organizations which are long-term partners of the Foundation on the way to justice and peace.


Ngày 26 tháng 10 năm 2019 , tại nhà Hữu nghị - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã diễn ra Đại hội lần IV ( nhiệm kỳ 2019 – 2024) Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, tham gia Đại hội có sự góp mặt của Bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng Đại diện ActionAid tại Việt Nam. Đại hội diễn ra nhằm tổng kết hoạt động của Quỹ trong nhiệm kỳ 2013 – 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu nhân sự Khóa IV.
Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam là Tổ chức hoạt động vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Kể từ khi được thành lập năm 2003 đến nay, Quỹ đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân trong và ngoài nước; thông tin tuyên truyền đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu, phản biện xã hội về một số vấn đề lớn của đất nước và quốc tế. ActionAid Việt Nam là một trong những tổ chức phi chính phủ đối tác lâu năm của Quỹ trên con đường tiến bước vì công lý và hòa bình.