Nhảy đến nội dung

A 6-month regular meeting of 4 Lagash groups within the project "Initiative to end gender violence"

A 6-month regular meeting of 4 Lagash groups within the project "Initiative to end gender violence"

On November 9, 2019, a 6-month regular meeting of 4 Lagash groups in 2 enterprises was taken place in Hai Phong city within the project "Initiative to end gender violence", funded by GFW and ActionAid Viet Nam.
The group meeting was a chance to summarize, exchange and gain experience in pervious 6 operated months of 4 Lagash groups. Team leaders presented problems that have been solved and still existed, shared issues that need practical support at the factory. Question and answer game was also introduced in the meeting so that 40 members of the group could change positions and discuss how to deal with the problem appropriately and satisfactorily. The members were very active and happy to exchange to gain more knowledge and experience for future programs.


Ngày 9/11/2019 vừa qua, tại Thành phố Hải Phòng đã diễn ra buổi họp thường kì 6 tháng một lần của 4 nhóm Lagash tại 2 doanh nghiệp tham gia dự án "Sáng kiến chấm dứt bạo lực giới " do GFW và ActionAid Việt Nam tài trợ.
Buổi sinh hoạt nhóm là dịp tổng kết, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm trong 6 tháng hoạt động của 4 nhóm Lagash trước đó. Các trưởng nhóm trình bày những vấn đề đã giải quyết và tồn tại, đưa ra các vấn đề cần hỗ trợ thực tế tại nhà máy. Buổi sinh hoạt còn được trao đổi thông qua trò chơi Hỏi - Đáp để 40 thành viên nhóm được thay đổi vị trí và cùng thảo luận cách thức giải quyết cho phù hợp và thỏa đáng. Các thành viên rất năng nổ và vui vẻ trao đổi để cùng tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm cho các chương trình sau này.