Skip to main content

Strengthening and developing cooperatives and supporting the promotion of product marketing

Strengthening and developing cooperatives and supporting the promotion of product marketing

From 4th August to 6th August 2019, a training workshop was held in Thong Nong district on "Strengthening and developing cooperatives and supporting the promotion of product marketing" for 30 participants from Thong Nong Mylai Cooperative, ginger growing groups, community development groups and interest groups in 4 communes (Can Yen, Luong Thong, Da Thong, Luong Can) and Thong Nong town. The content of the training course included: Market research, SWOT tool analysis, building business goals, developing marketing strategies, customer access, sales and brand marketing plans - brands. Participants have access to basic knowledge about marketing products, know how to analyze and market research for the products they produce. They listened to the sharing of successful experiences from Tan Thanh Bac Can Cooperative on production processes, agricultural product processing and market access, target customer identification and product marketing. with high efficiency.

The workshop were technically and financially supported by ActionAid Vietnam, implemented by the Management Board of Supporting Program for Development in Thong Nong district and People's Committee of Thong Nong district.


Từ ngày 04-06/8/2019, Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Thông Nông kết hợp với UBND huyện Thông Nông tổ chức khóa tập huấn “Củng cố và phát triển hợp tác xã và hỗ trợ xúc tiến Maketing sản phẩm” cho các thành viên Hợp tác xã và các nhóm trồng gừng, nhóm phát triển cộng đồng và các tổ nhóm sở thích. Khóa tập huấn có hơn 30 thành viên tham gia đến từ Hợp tác xã Thông Nông Mylai, các nhóm trồng gừng, nhóm phát triển cộng đồng và các tổ nhóm sở thích tại 4 xã Cần Yên, Lương Thông, Đa Thông, Lương Can và Thị trấn Thông Nông. Nội dung khóa tập huấn bao gồm: Nghiên cứu thị trường, phân tích công cụ SWOT, xây dựng mục tiêu kinh doanh, xây dựng chiến lược maketing, tiếp cận khách hàng, kế hoạch tiếp thị bán hàng và thương hiệu – nhãn hiệu. Các thành viên tham gia đã được tiếp cận những kiến thức cơ bản về maketing sản phẩm, biết cách phân tích và nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm do mình sản xuất ra. Đặc biệt, họ được lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm thành công từ Hợp tác xã Tân Thành Bắc Cạn về quy trình sản xuất, chế biến nông sản và cách tiếp cận thị trường, xác định khách hàng mục tiêu và tiếp thị sản phẩm với hiệu quả cao.

Hoạt động có sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.