Skip to main content

Ethnic minority women and youth in Lam Ha district attend reproductive healthcare workshop

Consultation workshop on “Promoting the work of reproductive health care for ethnic minority women and youth”

On July 25th 2019, at the office of People's Committee of Lam Ha district, Lam Dong province, a consultation workshop on “Promoting the work of reproductive health care for ethnic minority women and youth” was held. The workshop is a part of the project "Civil society-led promotion of reproductive healthcare services", implemented by the Management Board of Supporting Program for Development in Lam Ha district, People's Committee of Lam Ha district, with financial support from the European Commission and technical support from ActionAid Vietnam. In addition, there were 20 journalists attended the meeting, who are from Krong Bong district (Dak Lak province), Lam Ha district (Lam Dong province) and Hanoi city.

At the workshop, experts and participants discussed the key issues including gynecological, maternal health before and after birth, child marriage and marriage within blood relation, and adolescent reproductive health. During the workshop, participants also actively shared experiences in communication and counseling on reproductive healthcare at their localities to promote propaganda to improve reproductive health care for the community. In addition, the groups also developed their own work plans for the remaining months in 2019


Ngày 25 tháng 07 năm 2019, tại Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra hội thảo tham vấn ý kiến “Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lâm Hà”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số”, do Ban Quản lý phát triển dự án huyện Lâm Hà kết hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà thực hiện, với sự tài trợ về tài chính từ Liên minh Châu Âu và hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức ActionAid Vietnam. Ngoài ra, có sự tham gia của nhóm Truyền thông với 20 nhà báo đưa tin đến từ huyện Krông Bông (tỉnh Đăk Lắk), Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) và Hà Nội.

Tại hội thảo, các chuyên gia và thành viên đã thảo luận những nội dung chính bao gồm: các vấn đề về bệnh phụ khoa, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước và sau khi sinh, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, sức khỏe sinh sản vị thành viên… Qua hội thảo, các thành viên đã tích cực chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tại địa phương nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải thiện chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cộng đồng. Ngoài ra, các nhóm cũng tự xây dựng kế hoạch hoạt động cho các tháng còn lại trong năm 2019.