Nhảy đến nội dung
cover image

Thay đổi là có thể,

và nó đến từ

sức mạnh trong

con người

Chúng ta là ai

Chúng tôi là một liên đoàn công lý toàn cầu làm việc để đạt được công bằng xã hội, bình đẳng giới và xóa đói giảm nghèo.

AAV_HRBA
News

Tập huấn về “Cách tiếp cận dự trên quyền con người (HRBA) và Quyền phụ nữ”

Read more
TPAT
News

Lễ phát động năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em

Read more
KYOWON1
News

Chương trình Tình nguyện tăng cường Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Read more
Unpaid care work policy brief Vietnamese cover
Publication

Công việc chăm sóc không lương: Tái Phân Bổ Để Phát Triển Bền Vững

Read more
Publication

How much does it cost women for men to be the family's backbone?

Read more
Publication

Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An, Đăk Nông (2013)

Read more
AAV_HRBA
News

Tập huấn về “Cách tiếp cận dự trên quyền con người (HRBA) và Quyền phụ nữ”

Read more
TPAT
News

Lễ phát động năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em

Read more
KYOWON1
News

Chương trình Tình nguyện tăng cường Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Read more
Unpaid care work policy brief Vietnamese cover
Publication

Công việc chăm sóc không lương: Tái Phân Bổ Để Phát Triển Bền Vững

Read more
Publication

How much does it cost women for men to be the family's backbone?

Read more
Publication

Báo cáo tổng hợp Theo dõi Nghèo theo phương pháp cùng Tham gia tại một số cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam (2009)

Read more
Publication

Báo cáo "Nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực: con đường nào cho Việt Nam?"

Read more
Publication

Public expenditure on Education, Healthcare and Transportation in selected provinces in Vietnam - Some findings and recommendations

Read more
Publication

Định hướng hoạt động giai đoạn 2018 - 2023 ActionAid Việt Nam

Read more