Nhảy đến nội dung
cover image

Thay đổi là có thể,

và nó đến từ

sức mạnh trong

con người

Chúng ta là ai

Chúng tôi là một liên đoàn công lý toàn cầu làm việc để đạt được công bằng xã hội, bình đẳng giới và xóa đói giảm nghèo.

Publication

Công việc chăm sóc không lương: TÁI PHÂN BỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Read more
Publication

TÓM TĂT CHÍNH SÁCH - TIẾP CẬN AN SINH XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ

Read more
Publication

Policy Brief: Cost of tax incentives and tax avoidance by FDIs to Vietnam

Read more
Publication

Nông nghiệp & An ninh Lương thực

Read more
Publication

Annual Report 2017

Read more
Publication

PHỤ NỮ DI CƯ TRONG NƯỚC - HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM KIẾM CƠ HỘI

Read more
Publication

Công việc chăm sóc không lương: TÁI PHÂN BỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Read more
Publication

TÓM TĂT CHÍNH SÁCH - TIẾP CẬN AN SINH XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ

Read more
Publication

Policy Brief: Cost of tax incentives and tax avoidance by FDIs to Vietnam

Read more
Publication

Nông nghiệp & An ninh Lương thực

Read more
Publication

Annual Report 2017

Read more
Publication

PHỤ NỮ DI CƯ TRONG NƯỚC - HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM KIẾM CƠ HỘI

Read more