Nhảy đến nội dung
Unpaid care work policy brief Vietnamese cover

Công việc chăm sóc không lương: Tái Phân Bổ Để Phát Triển Bền Vững

Unpaid care work policy brief

Downloads

Báo cáo lần này xem xét việc phân bổ lại CVCSKL và đưa khuyến nghị về phân bổ lại công việc, nguồn lực và quyền lực nhằm cải thiện bình đẳng giới ở Việt Nam. Báo cáo dựa trên dữ liệu từ ba đợt nghiên cứu nhật ký thời gian và thảo luận nhóm tập trung được tiến hành tại 7 vùng dự án.